top of page

OM OSS

Lørenskog Næringsråd

 

Lørenskog Næringsråd ble etablert i 2009. Vi tar sikte på økt aktivitetsnivå i årene vi har foran oss og ønsker å samle alle gode næringsinteresser til et mer målrettet og strukturert arbeid for næringsutviklingen i kommunen. 

 

Vi trenger ditt engasjement, synspunkter og innsats, og håper du er blant dem som vil bidra konstruktivt i det videre arbeidet.

 

Se styret nederst på siden.

 

 

Vedtekter

 

§ 1   NAVN OG FORMÅL

Lørenskog Næringsråd er en uavhengig forening. Foreningens formål er å fremme medlemmenes og Lørenskogs næringsinteresser.

Lørenskog Næringsråd skal være et partipolitisk nøytralt forum, koordinerende organ for medlemmene og den naturlige samarbeids- og diskusjonspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet. Lørenskog Næringsråd kan etter styregodkjenning påta seg spesialoppdrag, prosjekter og sekretariatsfunksjoner.

§ 2   MEDLEMSKAP

Som medlemmer kan opptas enkeltbedrifter, enkeltpersoner og sammenslutninger, samt offentlige og private organisasjoner, institusjoner og foreninger. Medlemskap kan sies opp av medlemmene. Opphør av medlemskap må være meldt skriftlig.

 Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Styret i Lørenskog Næringsråd kan, med skriftlig begrunnelse, avslå søknad om medlemskap. Lørenskog Næringsråds årsmøte kan ekskludere medlemmer.

§ 3   KONTINGENT M.V.

Rammene for medlemskapsbetaling foreslås av Styret for kommende kalenderår og godkjennes av årsmøtet. Innbetalinger som ikke er registrert innen regnskapsåret kan, på Styrets beslutning, medføre at medlemskapet blir strøket. Nye medlemmer betaler kontingent ved innmeldelse.

§ 4   ÅRSMØTET

Årsmøtet er Lørenskog Næringsråds øverste organ og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer har møterett. Medlemmene har en stemme hver. Årsmøtet innkalles av Styret med minst fire ukers varsel. Saker til behandling fremmes gjennom Styret, og må være innkommet styret minst tre uker før årsmøtet. Dagsorden skal følge innkallingen.

Øvrige dokumenter som skal behandles av årsmøtet skal være medlemmene i hende senest en uke før møtedato.

Årsmøtet konstitueres ved godkjennelse av innkallelsen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledelse, samt 2 representanter til å godkjenne og medundertegne protokollen.

Årsmøtet behandler:

1. Styrets årsberetning og revidert regnskap for siste år.

2. Godtgjørelse for Styre og revisor.

3. Valg av Styre, valgkomité og revisor.

4. Andre saker oppført på dagsorden.

 Vedtak i Årsmøtet treffes med simpelt flertall. Endring av Lørenskog Næringsråds vedtekter krever 2/3 flertall av de møtende. Ekstraordinært Årsmøte holdes når styret finner dette påkrevd eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det. Innkallelsen skal skje med minst 2 ukers varsel.

§ 5   STYRET

Styret består av 3-7 medlemmer valgt av årsmøtet. Styresammensetningen skal best mulig avspeile bransjesammensetningen i medlemsmassen.

 Det skal velges leder, nestleder og kasserer.

Leder og nestleder velges for 1 år men kan gjenvelges.

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Valg gjennomføres på en måte som sikrer at ikke hele styret skiftes samtidig. Styret er beslutningsdyktig når minimum halvparten av styremedlemmene møter. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Leder og kasserer handterer sammen økonomiske disposisjoner.  Ellers konstituerer styret seg selv.

Styret skal:

•Forvalte og ivareta foreningens anliggender i henhold til dets formål og vedtekter.

•Ta opp til behandling et hvert forslag eller spørsmål som skriftlig er meldt til styret.

•Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

§ 6   DAGLIG LEDELSE

Styret kan engasjere forretningsfører ved behov.

§ 7   VALGKOMITÉ

Valgkomitéen består av inntil 3 medlemmer foreslått av Styret og valgt av Årsmøtet.

Medlemmer av Valgkomitéen kan ikke samtidig sitte i Styret. Valgkomitéen innstiller til alle valg hvor ikke annet er bestemt.

 § 8   OPPLØSNING

Begrunnet forslag om oppløsning av foreningen skal behandles på to årsmøter med minst 6 måneders mellomrom, hvorav et er Lørenskog Næringsråds ordinære årsmøte. Beslutning om oppløsning krever to tredjedels flertall i begge årsmøtene.

Ved oppløsning skal Lørenskog Næringsråds midler disponeres i henhold til vedtak i Årsmøtet.

 

Styret:
siv.jpg
Siv Svensson Ostrø, Styreleder

 ss.ostroe@krogsveen.no | Tlf: 906 92 003

portrett mona.jpg
Mona Dehli, Nestleder

mona@ostlandske-rengjoring.no | Tlf: 958 59 985

 

Roar Kvangraven,
Kasserer/styremedlem

roar@tapastapas.no | Tlf: 924 25 494

Ann-Marie Oppegaard, Styremedlem

amo@torshov.net | Tlf: 928 98 750

Jan Christian Dahl, Styremedlem

 christian@naeringsbygg.com

Styret
Kontakt oss om du ønsker mer informasjon!

Vi er her for å bistå deg på best mulig måte. Kontakt oss på dette kontaktskjemaet, telefon, e-post eller på vår Facebook side. 

bottom of page