top of page

Dokumenter årsmøtet 2021


Lørenskog Næringsråd


Innkalling til årsmøte 23. mars 2021 kl 1800.

I forkant av årsmøte har vi gleden av å få besøk av Næringssjef i kommunen Camilla Håltem, og Tinkr v/ Anders Wengen. De skal orientere om status prosjekt: Samarbeid kommune og Næringsliv.

Sted: Triaden Hotel, Gamleveien 88, Rasta.

NB! Covid19 smitten krever påmelding til årsmøte. Det er kun medlemmer som har betalt kontingent senest 22. mars 2021 som har stemmerett.

Påmelding til lorenskognaeringsrad@gmail.com innen 20. mars.


Dagsorden:

1. Registrering av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

4. Styrets årsberetning 2020

5. Regnskap 2020

6. Budsjett med godtgjørelse til styret.

7. Innkomne saker

8. Valg

- Leder for ett år

- Nestleder for ett år

- Kasserer for ett år

- Styremedlem for ett år

- Valgkomite


Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen

2.mars til lorenskognaeringsrad@gmail.com


Mvh Siv Svensson Ostrø/leder


 

Årsmelding for 2020.

Navn og formål:

Lørenskog Næringsråd er en uavhengig forening. Foreningens formål er å fremme medlemmenes og Lørenskogs næringsinteresser.

Lørenskog Næringsråd skal være et partipolitisk nøytralt forum, koordinerende organ for medlemmene og den naturlige samarbeids- og diskusjonspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet. Lørenskog Næringsråd kan etter styregodkjenning påta seg spesialoppdrag, prosjekter og sekretariatsfunksjoner.


Styret har siden årsmøtet bestått av :

· Leder: Siv Svensson Ostrø

· Nestleder: Mona Dehli

· Kasserer: Roar Kvangraven

· Styremedlemmer: Waqas Ahmad, Jørgen Lund Solvei, Anne-Marie Oppegaard, Jan Christian Dahl.


Årsmøte 2020:

Årsmøte skal ihht til vedtektene holdes innen utgangen av mars. Pga Covid19 pandemien og smittevern ble årsmøte først avholdt 2.juni 2020. Møtet ble godkjent som lovlig innkalt situasjonen tatt i betraktning. Møtet ble avholdt på Triaden Hotel med ca 15 medlemmer tilstede.

Medlemmer:

LNR hadde ved utgangen av 2020, 23 betalende medlemmer. Målet var 25 medlemmer for inneværende periode.

Informasjon om bl.a dato for årsmøte og invitasjoner til frokostmøter mm sendes på e-post til personer og bedrifter som står på e-postliste hos LNR, hvor vi har fått bekreftet at de ønsker å motta e-post. Det har vært en økning av betalende medlemmer siden sist årsmøte, men det er på langt nær nok.

Styrets arbeid:

Styret er registrert i Brønnøysund. Det har vært gjennomført 4 styremøter fra årsmøte 02.06.2021 og ut året 2020.

I løpet av perioden er det bl.a behandlet følgende saker:

- Retningslinjer for SOME aktiviteter.

- Planlegging av aktiviteter.

- Nødvendig å gå igjennom vedtektene

- Vurderer roll-up til bruk i foredrag, frokostmøter mm

- Stenging av Skårersletta

- Covid19 – smittevern i butikkene i kommunen

- Nytt IT system

- Strategiplan for LNR

- Samarbeidsprosjektet med kommunen:

Det har vært avholdt et møte med Næringssjef og styreleder. Målet er at det skal avholdes minimum ett møte i halvåret. 9.september ble det gjennomført et lunsjmøte mellom styret i Næringsrådet, Ordfører i kommunen og kommunens administrasjon. I møtet ble det bl.a diskutert muligheten for et politisk næringsutvalg.


Aktiviteter:

Frokostmøter:

En viktig arena for LNR har vært frokostmøtene – en møteplass for å samle medlemmene og gi informasjon og kunnskap. Det ble gjennomført ett frokostmøte 29.september på Hotel Triaden, hvor foredragsholder var Elkjøp megastore Lørenskog ved Bahram Aiobi. Tema var hvordan bedriften har omstilt seg for å tilpasse seg smittevern ihht covid19 pandemien.

I samme møte ble det av Lørenskog kommune v/ordfører Ragnhild Bergheim delt ut Miljøfyrtårn til flere bedrifter i Lørenskog.

Covid19 Pandemien satt en stopper for flere planlagte frokostmøter i 2020. Styret vurderte at det ble for omfattende å skulle gjennomføre den type møter digitalt. Med tanke på at det skal være en møteplass fro næringslivet i Lørenskog og relasjonsbygging i fokus, fant styret at det var en riktig beslutning å ikke videreføre dette digitalt.


Kommunalt Næringsfond - Lørenskog kommune:

Styreleder har deltatt i juryen ved tildeling av midler. Det var satt av 2 dager til arbeidet.

NHO: LNR mottar invitasjon og deltar i møter og aktiviteter når det passer. Næringssjefen i kommunen holdes oppdatert etter avtale.


Prosjektet Samarbeid næringsliv og kommune i Lørenskog.

Kommunen deltar i et forsknings- og utviklingsprosjekt der målet er å utvikle konkrete verktøy for hvordan kommuner kan jobbe mer effektivt med nyskaping og innovasjon. Prosjektet ledes av Tinkr, som er et konsulentselskap som jobber med innovasjon og innovasjonsledelse i offentlig og privat sektor. Kommunen har i denne sammenheng med dette arbeidet, tatt initiativ til en prosjektgruppe for å finne gode samarbeidsformer mellom næringsliv, LNR og kommune.

· Kommunen arrangerte studietur 16.okt.for prosjektgruppa. Dette var en heldagstur hvor Christian Dahl og styreleder Siv Ostrø deltok. Forut for møtet hadde Siv Ostrø et Teamsmøte med Tinkr med varighet ca. 1 time.

· Studieturen ble fulgt opp med et nytt fysisk møte med styreleder og Tinkr samt et 3 timers langt Teams-møte med kommunen og deltagere fra studieturen. Det er invitert til et 3 timers langt Teamsmøte igjen 4.des. Disse møtene fungerer som en type arbeidsgruppe hvor noe er felles, noe individuelt og noe i grupper.

· Utfallet av dette «prosjektet» vil ha stor betydning for LNR fremover. Gjennomgående er behovet for en eller flere heltidsansatte i LNR. Hvordan, om og evt. når dette kan gjennomføres er vanskelig å si. Men det oppfattes at Næringslivet og for øvrig kommunen, er interessert i en slik løsning.


· Visjon for Visperud. 3 timers workshop på Teams med grunneiere og leietagere i området. Her fikk vi spurt om det er aktuelt med et eget forum for grunneiere og evt leietagere som har interesser i området, med hjelp av LNR. Det ble positivt mottatt. Styreleder deltok.

· Informasjon om prosjekt "Skårersletta" på Teams. Her ble vi orientert av kommunikasjonssjef, prosjektleder i kommunen og prosjektleder for utbygger. Her var Siv Ostrø og Jørgen Lund Solvei tilstede. LNR foreslo at vi sammen med Næringssjef, besøker næringsdrivende som er direkte berørt. Dette også med tanke på å skape en egen forening for de næringsdrivende langs Skårersletta. Dette ble positivt mottatt og Næringssjefen skal organisere dette sammen med kommunikasjonssjefen i kommunen.


· Samarbeid med næringsforeninger på Nedre Romerike.

Styret har ikke deltatt i noen møter i denne perioden.


· Medlemskontakt, hjemmeside og Facebook.

Styret har sett det som viktig å ha kontakt med medlemmene via hjemmeside og Facebook og har aktivt jobbet via disse mediene. LNR har også opprettet en profil på LinkedIn.

Det er et ønske om at styret er aktive til å spre våre saker i SOME hvor de selv er aktive.


· Økonomi

LNR har en sunn, men lav økonomisk likviditet og her derfor meget god kontroll på inntekter og utgifter. LNR har som målsetning om i fremtiden å være selvfinansiert. I 2021 blir det sendt ut faktura for medlemskontingent til alle medlemmer pålydende kr. 500,-. Vi beregner at vi vil få ca. 50 betalende medlemmer i løpet av 2021. Inntil egen finansiering er på plass er det imidlertid behov for støtt fra Lørenskog Kommune, for å kunne opprettholde vårt aktivitetsnivå. Det er ca. 100 personer som aktivt har meldt seg inn som medlem i LNR. Vi har som målsetting å få så mange av disse, samt en del nye medlemmer til å betale medlemskontingent. Vi kommer, i 2021, til å være aktive for å få nye medlemmer til å melde seg inn i LNR.

Lørenskog 09.03.2021

For styret i Lørenskog Næringsråd
Siv Svensson Ostrø /s/Mona Dehli /s/ Jørgen Lund Solvei/s/


Jan Christian Dahl /s/. Anne-Marie Oppegaard /s/
Roar Kvangraven /s/ Waqas Ahmad /s/
 

Regnskap 2021 

Innkomne forslag til behandling på årsmøtet 2021


1 - Styret i Lørenskog næringsråd anbefaler at årsmøtet vedtar avvikling av organisasjonen i sin nåværende form.


Begrunnelse: Rådet har eksistert i ca 10 år og har i det store og hele vært et råd som har arrangert foredrag for rådets medlemmer og kommunens næringsdrivende. Det har vært et ønske om å få til et mer aktivt råd som kan bidra til et bedre samarbeid mellom kommune og næringsliv. Det er også behov for et bedre samarbeid internt blant de næringsdrivende i kommunen.

Styret erkjenner at næringsrådet slik det er organisert i dag, ikke har kapasitet til å gjøre dette arbeidet på en tilfredsstillende måte.

Styret oppfatter dog næringslivet og kommunen dit hen, at det er et ønske og behov for et koordinerende organ som kan fremme og fronte næringslivets interesser. Ved å legge ned organisasjonen i sin nåværende form, vil dette arbeidet stå friere i å finne gode løsninger. Arbeidet er i gang og vi håper på å finne en god og fremtidsrettet modell som vil jobbe for Lørenskogs mer enn 1000 bedrifter. Styret inngår i dette arbeidet og inviterer også dagens medlemmer til å ta del i dette.

Nylige innlegg
Tidligere innlegg
Arkivet
Stikkord
Følg oss på
  • Facebook Basic Square
bottom of page