top of page

Lørenskog Kommune - Høring - forslag om kommunal forskrift om fordelingsfaktorer ved beregning av re

Høring - forslag om kommunal forskrift om fordelingsfaktorer ved beregning av refusjon - Lørenskog kommune Kommunestyret i Lørenskog kommune vedtok 17. juni 2020 (sak 102/20) å legge forslag til forskrift om fordelingsfaktorer ved beregning av refusjon etter plan- og bygningsloven ut på høring. Forskriftsforslaget lyder: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 18-7 første ledd, tredje setning skal fordelingsfaktoren "tillatt utnytting" i refusjonssaker i kommunen erstattes med faktoren "maksimal forventet utnyttelse" basert på kommuneplanens arealdel, eksisterende reguleringsplaner, prosentvis BYA for sammenlignbare eiendommer, og veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for det aktuelle området. Nærmere informasjon om forskrifts forslaget finner du her Dette høringsbrev sendes Lørenskog Næringsråd, større utbyggere og grunneiere i kommunen. Videre vil informasjon om høringen bli annonsert i Romerikes Blad og på kommunens nettside, samt lagt ut for gjennomsyn i resepsjonen på Lørenskog rådhus og Lørenskog bibliotek. Høringsfristen er 10. august 2020. Skriftlige innspill med referanse 20/2344-5 bes sendt Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no Med hilsen seksjon for organisasjon Anett Fossum spesialrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Nylige innlegg
Tidligere innlegg
Arkivet
Stikkord
Følg oss på
  • Facebook Basic Square
bottom of page