top of page

Tilskudd til lokalt næringsliv som er rammet av lokale smitteverntiltakLørenskog KommuneKlassering:

Arkivsak:

Saksbehandler


20/3343/139

Idar H. Simonsen

seksjon for økonomi og virksomhetsstyring


Utvalg

Saksnummer

Møtedato

Formannskapet
Tilskudd til lokalt næringsliv som er rammet av lokale smitteverntiltakKommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Tilskudd på til sammen 4,69 mill. kr til lokale bedrifter som er rammet av smittevern­tiltakene, fordeles i tråd med følgende kriterier: -Ordningen omfatter næringsdrivende med forretningsadresse i Lørenskog kommune.


-Virksomheten har opplevd inntektsbortfall som følge av lokalt innførte smittevernregler i Lørenskog kommune.


-Inntektsbortfallet avgrenses til den periode det har vært innført lokale smitteverntiltak i Lørenskog kommune, dvs. november og desember 2020.


-Inntektsbortfallet i perioden må overstige 50 % målt i forhold til samme periode i 2019. Dersom virksomheten er nystartet, må avviket mellom forventet inntekt og faktisk inntekt for perioden overstige 50 %.


-Inntektsbortfall skal dokumenteres med godkjente regnskapstall for tilsvarende periode i 2019. Dersom virksomheten er nystartet og ikke kan framlegge godkjente regnskapstall fra 2019 skal budsjett-tall og forventet inntekt for november og desember 2020 legges til grunn som beregnet inntektssvikt.


-Virksomheter med størst inntektsbortfall prioriteres.


-Virksomheter som er under konkursbehandling eller lignende, samt hvor konkurs er begjært omfattes ikke av ordningen.

2. Tilskuddets størrelse baseres på omsetning i 2019. Maksimalt tilskudd er 500 000 kr.

3. Kommunedirektør gis fullmakt til å tildele tilskudd til den enkelte bedrift.

4. Formannskapet orienteres om tildelingen så snart som praktisk mulig.


Sammendrag: Lørenskog kommune er tildelt 4,69 mill. kr for å kompensere næringsliv som er rammet av smitteverntiltak. Tilskudd per bedrift baseres på årlig omsetningen i 2019 og settes til henholdsvis 500 000 kr, 250 000 kr og 125 000 kr. Tildelingen foreslås å skje så snart som praktisk mulig, og i tråd med kriteriene i denne sak.


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Tidligere behandlinger Ingen Saksopplysninger: Stortinget har bevilget 250 mill. kr slik at kommunene kan kompensere lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien og lokale smitteverntiltak. Midlene er fordelt til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Lørenskog kommune har en arbeidsledighet på 5,1 %. Gjennomsnittet er 3,9 %.


Tilskuddet er gitt til 53 kommuner. Midlene er forventet å bli delt ut så snart som praktisk mulig. Lørenskog kommune er tildelt 4,69 mill. kr.


Stortinget har ikke fastsatt særskilte kriterier for tildelingen, men det oppfattes at midlene skal brukes til akutt/umiddelbar hjelp til bedrifter i påvente av de nasjonale kompensasjons­ordningen der utbetalingene starter 18. januar 2021.


Forventningene om rask håndtering/videreformidling av tilskuddet fordrer enkle kriterier og rask saksbehandling. Det foreslås at det legges til grunn følgende:

Kriterier:

Ordningen omfatter næringsdrivende med forretningsadresse i Lørenskog kommune.


Virksomheten har opplevd inntektsbortfall som følge av lokalt innførte smittevernregler i Lørenskog kommune


Inntektsbortfallet avgrenses til den periode det har vært innført lokale smitteverntiltak i Lørenskog kommune, dvs. november og desember 2020.


Inntektsbortfallet i perioden må overstige 50 % målt i forhold til samme periode i 2019. Dersom virksomheten er nystartet, må avviket mellom forventet inntekt og faktisk inntekt for perioden overstige 50 %.


Inntektsbortfall skal dokumenteres med godkjente regnskapstall for tilsvarende periode i 2019. Dersom virksomheten er nystartet og ikke kan framlegge godkjente regnskapstall fra 2019 skal budsjettall og forventet inntekt for november og desember 2020 legges til grunn som beregnet inntektssvikt.


Virksomheter med størst inntektsbortfall prioriteres, uavhengig av omsetningsstørrelse. Det forutsettes likevel at inntektsbortfallet er 50 % eller større. Tilskudd tildeles så langt statens tilskudd rekker.


Virksomheter som er under konkursbehandling eller lignende, samt hvor konkurs er begjært omfattes ikke av ordningen.


Tilskuddets størrelse:Saksbehandling:

Det legges til grunn en rask og forenklet saksbehandling slik at tilskuddet kan utbetales så snart som praktisk mulig.


Tilskuddet utlyses via avis, kommunale nettsider og gjennom dialog med representanter for næringslivet.


Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes kommunen på særskilt søknadsskjema.


Tilskuddet tildeles av kommunedirektør etter tilrådning fra en gruppe bestående av 2 representanter fra Strategi og samfunn og 1 representant fra Økonomi.


Vedtak om tilskudd/vedtak om avslag på tilskudd vil være et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven. Kommunens særskilte klagenemnd vil være klageinstans.


Formannskapet orienteres om tildelingen så snart som praktisk mulig.

Tidsforløp:

Ekstraordinært formannskap onsdag 6. januar

Utlysning 6. januar

Søknadsfrist 12. januar

Tildeling 13. januar

Utbetaling 14. januar

Orienteringssak til formannskapet 20. januar

Vurdering: Hensikten med dette tilskuddet er å gi en umiddelbart økonomisk kompensasjon til bedrifter som er rammet av lokale smitteverntiltak og påbud og forbud som følger av disse.

Det er også avgjørende å ha enkle kriterier og rask saksbehandling slik at midlene kan utbetales til bedriftene så snart som praktisk mulig. På denne bakgrunn foreslås det at tildelingen skjer administrativt.

Kommunedirektøren har ikke funnet det naturlig å øremerke tilskuddet til særskilte næringer, f.eks. restaurant, hotell eller skjenkesteder o.l., slik en del andre kommuner har gjort.

Det foreslås heller ikke å stille krav til hvordan tilskuddet skal brukes, men det legges til grunn av bedriften benytter midlene til å dekke sine økonomiske forpliktelser slik at det bidrar til å opprettholde arbeidsplasser. Det foreslås at det ikke kreves rapportering av bruken.

Det vil bli utarbeidet et enkelt søknadsskjema for å lette søknadsprosessen.Lørenskog, 03.01.2021Ragnar Christoffersen


Kommunedirektør

Sidsel Nordhagen


direktør styring og virksomhetsutviklingDette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Nylige innlegg
Tidligere innlegg
Arkivet
Stikkord
Følg oss på
  • Facebook Basic Square
bottom of page