top of page

Tilskuddsordning til bedrifter i Lørenskog kommune  2021

Bedrifter i Lørenskog kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak kan søke om driftsstøtte. Bransjene handelsnæringen, reiseliv, servering og treningssentre samt deres underleverandører prioriteres.  Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Lørenskog kommune har fått tildelt 12,3 millioner kroner.  Noen bransjer er ekstra rammet, og disse vil prioriteres i denne tildelingsrunden, som har søknadsfrist 14. april 2021. Støtten gjelder for januar og februar 2021.  Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen. 

Hvem kan søke 

Alle næringsvirksomheter i Lørenskog kommune som er rammet av smitteverntiltak i januar og februar 2021. Følgende bransjer og deres underleverandører prioriteres: 

· Handelsnæringen 

· Reiselivsbransjen 

· Serveringsbransjen 

· Treningssenterbransjen 


Bedrifter i andre bransjer, som faller (helt eller delvis) utenfor den nasjonale kompensasjonsordningen kan også vurderes. Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling. 

Søkekriterier 

· Bedrifter i bransjene handelsnæringen, reiseliv, servering og treningssentre samt deres underleverandører, prioriteres.

· Bransjene som faller helt eller delvis utenfor den statlige kompensasjonsordningen.

Søk her

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 14. April 2021, tilskuddene vil utbetales så snart som det er praktisk mulig. Tilskuddene tildeles så langt statens tilskudd rekker.

Driftstilskudd 

I søknadsskjema blir du bedt om å oppgi økonomiske tall for årets to første måneder i 2020 og 2021. Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.  Lørenskog kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag. 


Utmåling 

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Stønadsbeløpet kan utgjøre inntil 500 000 kroner pr. virksomhet. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.  Hvordan søke?

Du søker digitalt via dette skjemaet: Tilskuddsordning til bedrifter i Lørenskog kommune

https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/naring/tilskuddsordning-korona/


Kontakt 

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen? Kontakt:  Vivetha Umakaran, næringskoordinator  vivuma@lorenskog.kommune.no

Camilla Håltem, næringssjef   cahalt@lorenskog.kommune.no 

Vennlig hilsen


Ragnhild Bergheim Camilla Håltem

Ordfører Næringssjef

Nylige innlegg
Tidligere innlegg
Arkivet
Stikkord
Følg oss på
  • Facebook Basic Square
bottom of page